Zadbaj o wygląd Twojego e-biznesu.

Zobacz nasze szablony sklepów, aukcji i maili.

do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

REGULAMIN

Świadczenia usług sklepie interneotwym sklep.szablonsklep.pl z dnia 18.11.2014

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl stanowiącego platformę elektroniczną 

umożliwiającą dostęp do płatnych i bezpłatnych treści dla Użytkowników serwisu przez 

Internet w systemie online jest FlexCommerce Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1 32-363 Kraków NIP: 6793089913, REGON: 6793089913, KRS: 0000451091, kapitał 

zakładowy: 5000 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „FlexCommerce”.  KONTO BANKOWE: 38 1090 1665 0000 0001 2062 4074.

2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki dostępu i korzystania ze sklepu 

internetowego sklep.szablonsklep.pl oraz świadczenia przez FlexCommerce usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania za jego pośrednictwem Utworów oraz świadczenia innych Usług, których rodzaje i zakres określa Regulamin. Regulamin stanowi integralną część umowy 

zawieranej w powyższym zakresie pomiędzy osobą korzystającą ze sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl a FlexCommerce. 

3. FlexCommerce  nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia

Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się FlexCommerce, a więc na stronie internetowej pod 

adresem internetowym http://sklep.szablonsklep.pl/. 

4. Użytkownik korzystający ze sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl.

 

 

§2 DEFINICJE 

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, określający warunki i zasady dostępu 

i korzystania ze sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl oraz świadczenia przez FlexCommerce Usług, w tym usług udostępniania za jego pośrednictwem Utworów. 

2. Sklep interntowy sklep.szablonsklep.pl – serwis internetowy prowadzony przez FlexCommerce w celu promowania, udostępniania w sieci Internet Utworów tworzonych przez FlexCommerce.

3. Utwór – utwór graficzny, zdjęcie rysunek który został udostępniony 

Użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym sklep.szablonsklep.pl.

4. Transakcja – oznacza odpłatne nabycie przez Użytkownika prawa do korzystania 

z oznaczonego Utworu lub usługi zgodnie z zakresem eksploatacji tego Utworu lub usługi, 

określonym w niniejszym Regulaminie. 

5. Udostępnienie Utworu lub usługi - procedura pobierania pliku lub aktywacja usługi realizowana przez FlexCommerce na żądanie Użytkownika, który opłacił udzielenie licencji na korzystanie z oznaczonego Utworu lub usługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 

6. Cena – wartość opłaty za udzielenie licencji na korzystanie z oznaczonego Utworu lub Usługi, ujawniona w sklepie internetowym sklep.szablonsklep.pl. 

7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy FlexCommerce, a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie. 

8. Weryfikacja Adresu Email – potwierdzenie posiadania adresu email przez Użytkownika polegające na kliknięciu w Link Aktywacyjny przesłany na adres email Użytkownika, w wyniku czego Użytkownik połączy się ze sklepem internetowym sklep.szablonsklep.pl, gdzie uzyska potwierdzenie weryfikacji adresu email. 

9. Link Aktywacyjny – unikalny odnośnik do strony internetowej umożliwiającej weryfikację podanego adresu email i aktywacji konta Użytkownika. Weryfikacyjnym, otrzymanym w trakcie rejestracji. 

10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

11. Sublicencja - zakres praw i obowiązków dotyczących użytkowania Utworu.

12. Użytkownik - klient dokonujący zamówienia Utworu przez sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl

 

§3 PRZEDMIOT, RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY SKLEP.SZABLONSKLEP.PL 

1. FlexCommerce świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl usługi dalej łącznie "Usługi", a z osobna "Usługa" polegające na: 

a. odpłatnym udostępnieniu Utworów drogą transmisji internetowej z prawem do ich pobierania za pomocą komputera lub telefonu komórkowego i zapisania na urządzeniach Użytkowników w celu użytkowania w ramach Sublicencji .

2. Do korzystania z Usług sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl wymagane jest posiadanie przez  Użytkownika: 

a. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail; 

b. komputera, który podłączony jest do Internetu i spełnia poniższe wymagania: 

 - posiada zainstalowany system operacyjny Windows 98SE, 2000, XP, Vista, 7 lub nowszy, 

 - posiada zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 8 i wyższa, Firefox 2 i wyższa, Opera 9 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome. 

 - posiada zainstalowany program umożliwiający odtwarzanie plików 

c. telefonu komórkowego. 

3. Użytkownik zapewnia we własnym zakresie Urządzenia, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne do połączenia się i korzystania z Internetu, oraz do dokonywania transmisji internetowej i korzystania z Utworów. 

 

§4 OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WIRTUALNYCH (plików elektronicznych):

 

1. Użytkownikiem sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na 

odległość celem skorzystania z Usług sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl ponosi Użytkownik zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym mu taki środek komunikowania się. 

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie FlexCommerce.

4. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl są podawane są w złotych polskich.

5. Jeżeli do korzystania z innych wirtualnych produktów (plików elektronicznych) sprzedawanych przez Sklepu internetowy sklep.szablonsklep.pl, Użytkownik potrzebował będzie dodatkowych urządzeń, aplikacji i programów, powinien on zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie.

6. Po otrzymaniu przez Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych, Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl prześle Użytkownikowi, na adres e-mail podany w zamówieniu, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Do informacji zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Użytkownika, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl za pomocą korespondencji e-mail, Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny.

7. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl informuje o tym Użytkownika, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Użytkownika do realizacji zamówienia w sklepie internetowym sklep.szablonsklep.pl. W przypadku opłacenia przez Użytkownika zamówienia, sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.

8. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu dokonania płatności. W zamówieniu możliwe są następujące modyfikacje:

a) dodanie do zamówienia innych plików elektronicznych (tylko po 1 szt, każdego z nich),

b) usunięcie pliku elektronicznego z zamówienia,

c) zmiana formy płatności w ramach dostępnych przy tym typie towarów,

d) zmiana adresu na fakturze VAT

9. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia tylko w przypadkach przewidzianych prawem obowiązującym w Polsce i tylko do czasu kiedy zostanie mu udostępnione przez Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl źródło pobrań lub bezpośrednie dostarczenie (np. na e-mail) wirtualnego produktu (pliku elektronicznego).

10. W przypadku uzasadnionej i dozwolonej rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Użytkownika, Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.

11. Ze względu na charakter produktów wirtualnych (plików elektronicznych) Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.

12. Zasady korzystania z plików elektronicznych:

a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wirtualnych produktów (plików elektronicznych) zgodnie z licencjami, sublicencjami, warunkami użytkowania i regulaminami. Licencje do korzystania z produktów wirtualnych (plików elektronicznych) najczęściej upoważnia do korzystania z niego tylko przez Użytkownik, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Użytkownik dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub / i w opisie zamieszczonym przy danym pliku lub licencji, w tym także zastosowanych przez Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Za każdym razem Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do warunków, regulaminów i licencji wydanych przez autora/producenta produktów wirtualnych (plików elektronicznych).

b) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Użytkownik końcowy nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku i ingerencji w niego chyba że licencja danego produktu mówi inaczej.

c) Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego chyba że licencja danego produktu mówi inaczej.

d) klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem do zakupionego pliku elektronicznego osób nieuprawnionych.

13. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:

b) pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,

c) pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),

d) pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

 

§5 DANE OSOBOWE:

 

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym sklep.szablonsklep.pl,  Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie FlexCommerce oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane również przez Sklep internetowy sklep.szablonsklep.pl w celu informowania Użytkownika o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym sklep.szablonsklep.pl oraz innych działaniach marketingowych firmy jeżeli Użytkownik wyrazi dodatkową, dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji handlowych. 

4. Użytkownicy Sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem FlexCommerce deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce "Regulamin" sklepu internetowego sklep.szablonsklep.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

REGULAMIN PROMOCJI

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl