Zadbaj o wygląd Twojego e-biznesu.

Zobacz nasze szablony sklepów, aukcji i maili.

do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Licencja Standardowa

Umowa Licencyjna Standardowa

§ 1 Informacje ogólne
Niniejsza umowa (ta „Umowa”) jest zawarta między firmą FlexComerce Sp. z o.o. („FlexCommerce”) a każdym użytkownikiem („Klient”), który pobiera szablon sklepu, szablon aukcji, szablon email, pracę graficzną albo ilustracyjną (wspólnie „Praca”) z witryny www.szablonsklep.pl, sklep.szablonsklep.pl lub z witryn należących do partnerów FlexCommerce. Klient potwierdza i zgadza się na ograniczenia płynące z treści warunków niniejszej Umowy, oraz że niniejsza umowa dotyczy każdej pobranej Pracy przez Klienta,.

§ 2 Nie dotyczy sprzedaży
Klient uznaje i zgadza się, że niniejsza Umowa nie dotyczy sprzedaży żadnej Pracy. Poza wyjątkiem praw w szczególny sposób sublicencjonowanych w zgodzie z niniejszą Umową, Klient nie będzie miał prawa, tytułu lub interesu, ani też w żadnym przypadku nie stanie się właścicielem Pracy, włączając w to prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.
§ 3 Sublicencja
Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, FlexCommerce nadaje tym samym Klientowi nieprzerwaną, ogólnoświatową, bez wyłączności oraz bez możliwości przekazania osobom trzecim, sublicencję na użytkowanie lub publikowanie Pracy w nielimitowanej długości czasu na dozwolonych nośnikach, wyłącznie do (a) prywatnych lub edukacyjnych celów oraz (b) celów powiązanych z działaniami biznesowymi. Jednakże, Klient nie będzie mieć prawa do sprzedaży lub inaczej dystrybucji Pracy ani żadnej jej reprodukcji stronom trzecim, niezależnie od występowania na lub w jakimkolwiek artykule przeznaczonym do sprzedaży lub w innej pracy autorskiej, na lub w jakimkolwiek nośniku albo formacie wiadomym teraz lub później. Klient może korzystać ze wszystkich praw w ramach niniejszej Umowy dla siebie, a dodatkowo, w imieniu jednego ze swoich klientów. Wówczas, Klient może udzielać sublicencji swoich praw i zobowiązań, jednemu ze swoich klientów, wówczas taki klient ma wszelkie prawa, ograniczenia i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, ale bez prawa do dalszych sublicencji tych praw dodatkowym stronom. Jeśli Użytkownik Pobierający chce korzystać z pracy w imieniu więcej niż jednego klienta, Użytkownik Pobierający będzie musiał pobrać i zapłacić za dodatkowe licencje do tej samej Pracy.
Niezależnie od powyższych zapisów, jeżeli Praca stanowi naruszenie Zasad i Warunków Użytkowania Pracy, FlexCommerce zachowuje prawo do wystosowania prośby do Klienta o wstrzymanie wszelkiego rodzaju użycia, dystrybucji i posiadania takiej Pracy, wówczas Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania takiego polecenia.

§ 4 Ograniczenia
Niezależnie od innych zapisów, bez ograniczenia do wymienionych restrykcji, Klient uznaje, zgadza się niniejszym gwarantuje, że nie będzie:
(a) sublicencjonować, sprzedawać, oddawać, przekazywać żadnych praw zawartych w niniejszej umowie; sprzedawać, licencjonować lub dystrybuować Pracy lub Pracy zmodyfikowanej jako samodzielne pliki lub jako część bazy danych on-line lub innej bazy danych, jak również produktów pochodnych zawierających Pracę w sposób, który umożliwia stronie trzeciej pobranie Pracy.
(b) dzielić się Pracą z innymi osobami lub jednostkami, poza sytuacjami, na które wyraźnie zezwala niniejsza Umowa;
(c) umieszczać Pracy on-line w formatach umożliwiających pobranie Pracy, umieszczać Pracę na elektronicznej tablicy ogłoszeń, lub umożliwiać dystrybucję Pracy za pośrednictwem mobilnych aparatów telefonicznych;
(d) usuwać informacji o autorze (copyright), znaku towarowego lub informacji na temat własności intelektualnej lub każdej innej mogącej być na Pracy, być osadzonej w niej lub powiązanej z nią;
(e) wcielać Pracy do znaku towarowego lub marki usługowej;
(f) uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Pracą mogącym łamać jakiekolwiek prawo, regulację lub ustawę w mającej zastosowanie jurysdykcji;
(g) używać Pracy w sposób redakcyjny;
(h) uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Pracą mogącym łamać lub naruszać prawo własności intelektualnej lub inne prawa osoby lub jednostki, włączając w to, bez ograniczenia, prawa moralne twórcy Pracy oraz prawa każdej osoby, która lub której własność pojawia się w Pracy;

§ 5 Płatności i Cennik
Jak wskazano powyżej, Klient powinien złożyć opłatę sublicencyjną zgodnie z cennikiem.

§ 6 Posiadanie i Zachowanie Praw
Klient uznaje i zgadza się, że FlexCommerce zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści do/z Pracy (za wyjątkiem praw udzielonych w niniejszej Umowie), oraz że żadne z tytułów lub korzyści do/z posiadania Pracy nie zostają przekazane Klientowi na mocy tej Umowy. FlexCommerce zachowuje również prawo do użytkowania, reprodukcji lub publikacji Pracy jedynie w celu przedstawienia Pracy jako części jej/jego zawodowego portfolio. Bez ograniczeń do żadnych innych praw, które mogą być w posiadaniu firmy Flexcommerce, Flexcommerce zachowuje prawo do używania Pracy w celach wewnętrznych, archiwalnych i referencyjnych.

§ 7 Oświadczenia i Gwarancje
Poza powyższymi oświadczeniami i gwarancjami Klienta, każda ze stron, FlexCommerce oraz Klient niniejszym i gwarantują, że mają pełne prawo do bycia stroną w niniejszej Umowie.

§ 8 Odszkodowanie
Klient zgadza się zabezpieczyć, bronić oraz utrzymywać nieszkodliwość względem FlexCommerce przed skargami, wydatkami (włączając w to koszty adwokackie) oraz inną odpowiedzialnością z winy Klienta naruszającą którekolwiek z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań na mocy niniejszej Umowy, oraz przed jakimkolwiek wykorzystaniem Pracy, włączając w to, bez ograniczeń, każdą skargę lub działanie naruszające lub pogwałcające prawa własności intelektualnej, zniesławienie, pomówienie lub inne znieważenie, naruszenie prawa prywatności, czyn zniesławiający, naruszenie prawa reklamowego, nieostrość obrazu, zniekształcenie lub przeróbkę czy działanie nieumyślne. FlexCommerce zachowuje według swojego uznania prawo kontroli obrony przed roszczeniami, działaniami lub kwestiami odszkodowawczymi przez Klienta z adwokatem według własnego uznania. Klient będzie współpracował w pełni z FlexCommerce w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, czynnościami lub kwestiami.

§ 9 Ograniczenia
Klient zgadza się, że ani FlexCommerce ani jego partnerzy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Pracy, nawet jeśli obie strony zostały powiadomione i ostrzeżone przed szkodami lub możliwością zaistnienia szkód.
Klient przyjmuje do wiadomości, że FlexCommerce nie posiada ogólnie zezwoleń na publikację znaków towarowych, logotypów lub innych własności intelektualnych i na ich przedstawienie w niektórych Pracach. Odpowiedzialność za dostarczenie tych zezwoleń leży po stronie Klienta.
Praca jest dostarczona “jako taka” i, za wyjątkiem wyraźnie wymienionych w niniejszej umowie, żadna ze stron nie czyni oświadczenia ani gwarancji, wyraźnych lub ukrytych, włączając w to każdą z ukrytych gwarancji przydatności do poszczególnego wykorzystania.

§ 10 Terminy i Wygaśnięcie
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana na zasadach ogólnych. Rozwiązanie umowy musi zostać sporządzone w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia. FlexCommerce może w każdej chwili przerwać czas obowiązywania umowy w przypadku naruszenia oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań w stosunku do Pracy przez Klienta. FlexCommerce zachowuje również prawo, według swojego własnego uznania, aby odmówić pobranie każdej Pracy. W momencie zakończenia licencji na jakąkolwiek poszczególną Pracę, Klient, powinien natychmiastowo zaprzestać korzystania z takiej Pracy, zniszczyć ją lub na prośbę FlexCommerce, zwrócić Pracę do FlexCommerce, a także usunąć Pracę z systemu komputerowego i przechowywania (elektronicznego lub materialnego), oraz zapewnić, że jego klienci lub konsumenci uczynią podobnie.
§ 11 Skutek Wygaśnięcia
Wskutek zakończenia niniejszej Umowy, Klient powinien zaprzestać użytkowania Pracy oraz zniszczyć kopie Pracy oraz wszelkie prace i materiały pochodne, (jeśli są), będące w jego lub jej posiadaniu i pod kontrolą. Na prośbę FlexCommerce, Klient, zaświadczy w formie pisemnej o zniszczeniu Pracy, jej pochodnych pracach i/lub materiałach. Zakończenie niniejszej Umowy nie będzie skutkowało zdjęciem odpowiedzialności z Klienta uiszczenia opłat powstałych przed zakończeniem Umowy.

§ 12 Ogólne
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory wynikłe z zawarcia i wykonania niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze ugody.W razie braku porozumienia w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia roszczenia przez jedną ze Stron, zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla pozwanego sąd powszechny .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl